Статутний капітал. Як з цим працювати?

11 червня 2024

Статутний капітал АТ – це сума номінальної вартості простих та привілейованих акцій, розміщених АТ.

Статутний капітал. Як з цим працювати?

Поняття статутного капіталу

Статутний капітал – це сума грошових та/або майнових внесків засновників та учасників підприємства, яка є фінансовою та виробничою основою для початку діяльності, а також визначає право голосу та кількість дивідендів кожного учасника.
Статутний капітал АТ – це сума номінальної вартості простих та привілейованих акцій, розміщених АТ.

Статутний капітал дає можливість компанії:

 • розпоряджатися власним майном;
 • відповідати перед кредиторами внесеними вкладами учасників;
 • розподілити майбутні дивіденди та право голосу між учасниками;
 • проводити операційні виплати: оплачувати реєстраційні дії щодо створення компанії, придбання послуг/товарів/обладнання на рахунок компанії тощо.


Слід зазначити, що статутний капітал заборонено використовувати для:

 • Виплати дивідендів засновникам до початку господарської діяльності.
 • Погашення особистих зобов'язань засновників/учасників перед третіми особами.
 • Викуп корпоративних прав/акцій у засновників.


Статутний капітал являє собою одну з складових частин власного капіталу компанії та вважається зареєстрованим капіталом, адже він умовно постійний та його точна сума визначається засновниками та учасниками товариства. Статутний капітал може бути виражений виключно у матеріальній формі та у національній валюті. У релевантності з постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 для того, щоб відкрити рахунок для формування статутного капіталу СГСуб’єкт господарювання, потрібні такі документи:

Для внесення статутного капіталу засновники зобов'язані звернутися до банку для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу.

 • рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій за цим рахунком (довіреність);
 • копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо хоча б одним із засновників господарського товариства фізична особа);
 • заяву про відкриття рахунку, підписану уповноваженою засновниками особою.


Статутний капітал може бути внесений:

1) фізичною особою – резидентом (як громадянином України, так і іноземцем);

Фізична особа може внести статутний капітал як за допомогою готівки, так і за допомогою безготівкового платежу на рахунок товариства. Підтвердженням оплати частини буде довідка з банку.

2) юридичною особою-резидентом;

Юридичні особи можуть вносити частку лише у вигляді безготівкового платежу. Підтвердженням переказу буде платіжне доручення з банку із зазначенням призначення платежу.

3) нерезидентом України (як фізичною особою, так і юридичною), проте процедура внесення частки до статутного капіталу в цьому випадку може бути складнішою.


Способи внесення майна до статутного капіталу будуть розглянуті далі.

Терміни внесення статутного капіталу можуть бути або визначеними у статуті або надані законодавцем, а саме:

 • 6 місяців з дати державної реєстрації ТОВ чи ТДВ;
 • для АТ чітких термінів внесення СК не зазначено, проте згідно з ч. 5 ст. 10 ЗУ "Про акціонерні товариства" етап оплати засновниками повної вартості акцій передує державній реєстрації АТ.

До статутного капіталу також можуть бути висунуті вимоги щодо відсоткового співвідношення часток, зокрема відповідно до п. 3 ч. 3 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної активності, у статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, інвестиційної фірми має становити не більше 5 відсотків.


Розмір статутного капіталу

Нормативкою не встановлені обмеження щодо максимальної величини статутного капіталу, однак є деякі вимоги щодо його мінімального розміру:

Відповідно до Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вже два роки НЕМАЄ вимоги вказувати перелік учасників, визначення їх часток та розмір статутного капіталу у статуті ТОВ та ТДВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" збільшувати статутний капітал ТОВ та ТДВ можна лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Акціонерне товариство згідно з ч. 2 ст.17 профільного закону має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.


Великий статутний капітал - перевага чи мильний пузир?

Величина статутного капіталу безпосередньо відображає можливості компанії задовольнити вимоги кредиторів, а також надає репутаційний вплив на розгляд контрагентами співпраці з вами, особливо враховуючи, що суспільство лише розпочало свою діяльність. 

Слід визнати, що розмір статутного капіталу може вплинути на сприйняття компанії на початку її діяльності, тому його часто намагаються збільшити штучним шляхом, зокрема, наприклад, заснувати суспільство зі статутним капіталом у 5 млн грн та встановити термін внесення часток 2, 3 або навіть 5 років, а після цього терміну зменшити його до реального розміру. 

Також є випадки, коли загальні збори можуть погодити збільшену вартість майна, яке вноситься до статутного капіталу товариства, тим самим досягнувши більших розмірів статутного капіталу, який також оплачений. Проте всі подібні маніпуляції досить швидко можна перевірити через реєстри, подивившись, чи сплачено статутний капітал і яке саме майно зараховано як статутний капітал.

Отже, статутний капітал є важливим фактором при виборі контрагента, проте спочатку слід перевірити, чи справжній він просто майстерно намальований засновниками.

Найголовніше – не величина статутного капіталу, а його функціональність та користь для компанії, і звичайно те, чи сплачено його, зокрема для акціонерних товариств законом передбачено обмеження: відповідно до ч. 2 ст.12 ЗУ "Про акціонерні товариства" у разі неоплати (неповної оплати) акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається необґрунтованим. 

Більше того, щоб отримати ліцензію на деякі види діяльності, потрібно мати сплачений коштами статутний капітал не менш як визначену законом суму. Наприклад, відповідно до п. 3 ч. 3 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи СГ повинен мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менше 7 мільйонів гривень.

Як завести майно у статутний капітал?

При розгляді питання про внесення майна до статутного капіталу товариства потрібно сказати, що таке майно має обов'язково мати грошову оцінку, затверджену загальними зборами відповідно до ч. 2 ст. 30 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу або незалежною експертною перевіркою, зокрема, компанії з часткою держвласності та в інших випадках, обумовлених у ст. 7 ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні".Доказом внесення майна до статутного капіталу є Акт грошової оцінки та приймання-передачі майна, який має бути складений у релевантності з прерогативами ч. 2 ст. 9 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та містити назву паперу, дату складання, підписи тощо. Також при передачі майна до статутного капіталу засновником-фізособою, одруженою, обов'язково отримати письмову згоду чоловіка.

Не може бути внесений до статутного капіталу товариства:

 • бюджетні кошти;
 • майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації;
 • майно, що знаходиться в оперативному управлінні бюджетних установ;
 • речі, вилучені з цивільного обігу;
 • кошти, отримані під заставу та у кредит;
 • взяття він зобов'язань щодо виконання робіт/послуг (стосується АТ);
 • векселі і т.д.


Не в кожне суспільство можна зробити внесок у майнову форму. Зокрема, згідно із ч. 3 ст. 17 ЗУ "Про страхування" статутний капітал страховика формується та/або збільшується виключно у грошовій формі. Статутний капітал банку також формується у грошовій формі з деякими винятками (ст. 32 ЗУ "Про банки та банківську діяльність").

Різниця майна на балансі товариства та майна, внесеного до статутного капіталу

Є два види власності майна у компанії - майно, внесене до статутного капіталу, та майно, що перебуває у володінні компанії, зокрема, внаслідок придбання під час ведення діяльності.

Майно, внесене до статутного капіталу, є частиною одного з учасників та може повернутися йому після ліквідації товариства або його виходу зі складу учасників як у натуральному вигляді, так і у грошовому еквіваленті. При цьому вартість такого майна в такій ситуації обчислюється виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. 

Крім того, інші учасники ТОВ мають провести спочатку оцінку майна, а після виходу учасника - зменшення статутного капіталу, що є додатковими формальностями. Плюсом внесення майна до статутного капіталу є те, що, як правило, така операція не оподатковуватиметься ПДФОПодаток на доходи фізичних осіб/податком на прибуток та військовим збором, а також ПДВПодаток на додану вартість (у деяких випадках).

Майно ж, що знаходиться у власності компанії, проте не входить до статутного капіталу, не потребує збільшення або зменшення статутного капіталу, не відчужується при виході учасників зі складу товариства, не підлягає переоцінці та загалом легше в управлінні. 

У цьому, як і майно у складі статутного капіталу, може бути використано задоволення вимог кредиторів.Однак недоліком майна, придбаного компанією у власність, є його оподаткування, зокрема, таке майно оподатковується ПДВ та податком на прибуток.

Як внести права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

Відповідно до ч. 3 ст. 424 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно бути вкладом у статутний капітал юридичної особи. Щоб передача майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності пройшла успішно, вони повинні задовольняти такі критерії, як винятковість, корисність, можливість грошової оцінки тощо. 

Внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства відбувається за допомогою укладання договору відчуження виняткових майнових прав інтелектуальної власності на винахід, патент, ноу-хау тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу майнові права інтелектуальної власності повинні обов'язково мати грошову оцінку, однак у ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" не зазначено, що такі права мають бути оцінені суб'єктом професійної оціночної діяльності, тому, швидше за все, така оцінка буде проводитися загальними зборами суб'єкта господарювання, які, ймовірно, можуть необ'єктивно оцінити такий вид майна, що може призвести до суперечок у майбутньому.Саме тому для об'єктивної грошової оцінки такого майна слід звернутися до експерта – незалежного суб'єкта оціночної діяльності, який зможе не лише виконати грошову оцінку майнових прав інтелектуальної власності на певний об'єкт, а й обґрунтувати її, керуючись зокрема постановою Кабміну No1185 "Про затвердження Національного стандарту" No4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності".

Отже, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу можливе, проте недостатньо регламентоване через складність самого об'єкта власності. 

Зокрема, невирішеним є питання закінчення терміну дії патенту чи торгової марки, внесених до статутного капіталу товариства, адже їхня грошова оцінка та функціонал суттєво зміняться у такому разі. До того ж, законодавець поки що не вирішив чи потрібно "прив'язувати" майнові права інтелектуальної власності до роду діяльності товариства, наприклад патент, чи залишити дозвіл на внесення до статутного капіталу товариства майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності.

Оподаткування внесків до статутного капіталу

Внести вклад у статутний капітал можна двома способами - у грошовій та негрошової формі. Внесення СК у грошовій формі не обкладається податками загальної системи (ПДФО, ВЗ, НП, ПДВ), жодним податком.

Інша ситуація з майновими внесками - внесення основних засобів, нерухомості (зокрема права користування нерухомістю, яке підпадає під податкове визначення "постачання товарів") та іншого майна до статутного капіталу товариства. Вони оподатковуються ПДВ як операції з постачання товарів, крім випадків, коли внесок вносить фізособа або неплатник ПДВ.

При поверненні частки СК оподаткування повернення частки у грошовій формі не виникає, на відміну від повернення у майновій формі. Так само як і внесення, повернення у майновій формі оподатковується ПДВ, а також може призвести до певних проблем для єдиноподатників, адже податкова може розглянути угоду як продаж чи бартер. 

Щоб уникнути таких ситуацій, платнику єдиного податку слід повертати його внесок тим же типом майна, яким він його вносив.

Як здійснювати фіскалізацію платежу при різних способах розрахунку (готівковий та безготівковий)

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки